Algemene voorwaarden

BANK/IBAN: NL73ABNA0604339607                                         
T 073-5230498

I www.d-4-d.com en www.p-4-m.com

E info@tandheelkundeinnovaties.nl

E info@d-4-d.com

Versie Mei 2018

Onderwerp van deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen u en Dentists4Dentists. Hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten.

U heeft onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie. Tijdens de registratie is u een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. 

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze producten en diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze producten of diensten.


Artikel I
ALGEMEEN

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tandheelkunde Innovaties, hierna te noemen: “Leverancier” en een “Opdrachtgever” waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2.         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met leverancier voor de uitvoering waarvan door leverancier derden dienen te worden betrokken.

1.3.         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van leverancier en zijn directie.

1.4.         De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.

1.5.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7.         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8.         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.9.         Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2
OFFERTES/AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1.         Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2.         De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief  omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

2.3.         Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij leverancier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

2.4.         De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van zijn digitale bevestiging van die bestelling.

2.5.         Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6.         Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

2.7.         Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/ of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3
ELEKTRONISCH CONTRACTEREN EN FACTUREREN

3.1.         De in dit artikel vermelde bepalingen zijn specifiek van toepassing indien de leverancier een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.2.         De leverancier is niet gehouden voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan de opdrachtgever informatie te verstrekken over:
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
- de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
- de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de leverancier zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

3.3.         De leverancier is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 komt de overeenkomst tot stand na het elektronisch plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever.

3.4.         Bij elektronische facturering zijn alle bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 4
LEVERING, PRIJZEN EN KOSTEN

4.1.         Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.

4.2.         De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.

4.3          Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten

4.4.         Bij bestellingen, vanuit de webshop, met een aankoopwaarde lager dan €200 exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van opdrachtgever. Bij bestellingen met een aankoopwaarde gelijk aan en hoger dan €200 exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van leverancier, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan leverancier), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.

4,5.         Indien de zaken worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor reis/voorrijd-, bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.

De reis/voorrijdkosten (inclusief het uurloon van de chauffeur/meerijders bij montage of service apparatuur) bedragen € 69 + 0.80 euro per kilometer, exclusief BTW. 

Arbeid uurloon € 79 per uur exclusief BTW.

4.6.         De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.

4.7.         Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting.

4.8.         Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond-stoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, blijft artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden buiten toepassing.

4.9.         Onverminderd het bepaalde in artikel 4.10 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. btw gerechtigd behandelings-, administratie-, en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4,10.       Indien de zaken worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorg-, montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5
MONTAGE

5.1.         De opdrachtgever dient er voor zijn risico en rekening voor te zorgen dat in de voor montage benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren is voorzien.
5.2          De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven posities, met inachtneming van de daarvoor geldende aansluitvoorschriften van de leverancier, nutsbedrijven en/of anderszins, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

5.3.         Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de leverancier tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.

5.4.         Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5.         De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.

5.6.         Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

 

Artikel 6
BETALING EN INCASSOKOSTEN

6.1.         Betaling dient te geschieden binnen acht kalenderdagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening van een reparatiefactuur van een derde is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2.         De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.

6.3.         Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

6.4.         De leverancier heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en lopende rente en tenslotte in mindering op de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur. De leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.5.         De leverancier is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan opdrachtgever stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Leverancier is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

6.6.         Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

6.7.         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7
OPSCHORTING, ONTBINDING EN RETENTIERECHT

7.1.         De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.

7.2.         De leverancier is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.

7.3.         Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting daaronder begrepen afnameverplichtingen, jegens leverancier voldoet, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft de leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van leverancier, waaronder die tot schadevergoeding.

7.4.         De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.5.         Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

7.6.         De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.

 

Artikel 8
EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1.         Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van de leverancier.

8.2.         Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.         Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5.         Door leverancier geleverde zaken die, krachtens het onder 8.1 bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht opdrachtgever zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6.         Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9
TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN

9.1.         Indien de leverancier, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging van apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier gerechtigd daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, zowel voor aflevering/montage als voor ophalen/demontage, alsmede een gebruiksvergoeding van de ter beschikking gestelde apparatuur en/of onderdelen.

9.2.         De tijdelijke vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen blijven eigendom van de leverancier en zullen door de opdrachtgever op eerste verzoek van de leverancier worden teruggegeven c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, met name zodra de reden voor de vervanging is komen te vervallen.

9.3.         Bij te repareren apparatuur en/of onderdelen komt de reden tot vervanging van die apparatuur en/of onderdelen te vervallen, indien de opdrachtgever een reparatievoorstel van de leverancier, al dan niet afkomstig van of gedaan door de betreffende fabrikant, heeft ontvangen en niet binnen een daartoe door de leverancier te stellen redelijke termijn heeft aanvaard. Indien de opdrachtgever het reparatievoorstel wel heeft aanvaard, komt de reden tot vervanging te vervallen, zodra uitvoering is gegeven aan het reparatievoorstel en de te repareren apparatuur en/of onderdelen weer gereed zijn voor gebruik. In beide gevallen zal de opdrachtgever de beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen op eerste verzoek van de leverancier uiterlijk binnen acht dagen teruggeven c.q. voor terugneming beschikbaar stellen.

9.4.         De opdrachtgever zal als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de hem door de leverancier beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende onderdelen zorgen. Indien naar het oordeel van de leverancier de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar behoren is nagekomen, is de leverancier gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de (retour gekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.5.         Indien de opdrachtgever géén gehoor geeft aan een verzoek van de leverancier als bedoeld in artikel 9.2 of artikel 9.3, dan wel in strijd handelt met het bepaalde in artikel 9.4 en de leverancier vervolgens aangeeft af te zien van terugvordering van de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen, wordt de opdrachtgever geacht de vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen van de leverancier te hebben gekocht en in ontvangst te hebben genomen. In dat geval is de opdrachtgever aan de leverancier een koopsom verschuldigd ter hoogte van minimaal 80% van de op dat moment geldende nieuwprijs van de desbetreffende apparatuur en/of de desbetreffende onderdelen. Op een aldus tot stand gekomen koopovereenkomst is het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing, waaronder artikel 4 (inzake prijzen), artikel 6 (inzake betaling) en artikel 8 (inzake eigendomsvoorbehoud).

 

Artikel 10
INDUSTRIËLE- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1.       Op alle door de leverancier of in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- of leidingtekeningen en overige op de (uitvoering van de) overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, e.e.a. in de ruimste zin, rust auteursrecht. Deze bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van de leverancier. Schending van dit auteursrecht leidt tot schadeplichtigheid van de opdrachtgever met een minimum van € 5.000,00 exclusief BTW per project.

 

Artikel 11
RECLAME EN RETOUREN

11.1.       De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

11.2.       Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

11.3.       Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.

Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn.

Voor geneesmiddelen (RVG producten), mochten deze in de toekomst geleverd gaan worden, geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

 

Artikel 12
GARANTIE

12.1        Garantie op nieuwe apparatuur

12.1.1    Ingangsdatum.

Indien de leverancier de apparatuur binnen 14 dagen na de aflevering van de apparatuur formeel oplevert geldt als ingangsdatum de datum waarop de oplevering schriftelijk wordt bevestigd, ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier is/wordt afgeleverd en/of gefactureerd.

12.1.2    Garantietermijn.

De garantietermijn voor nieuwe apparatuur bedraagt 12 maanden met inachtneming van de in artikel 12.1.4 van de Garantievoorwaarden genoemde uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.

12.1.3    Dekking.

a. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen voor zover de apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de overzeese Rijksdelen).

Voorrijdkosten vallen niet onder de dekking.

b. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen).

c. De opdrachtgever kan tegenover de leverancier geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of enige andere derde middels folders, advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door de leverancier geleverde apparatuur met een verdergaande dekking dan dat deze Garantievoorwaarden hem bieden.

12.1.4    Uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.

a. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins

b. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).

c. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.

d. Het recht op garantie vervalt eveneens indien:

1. gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan door de fabrikant of de leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd, waaronder ook begrepen het gebruik van verkeerde en/of niet-voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud;

2. door de leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, dit ter bepaling van de monteur.

3. verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan apparatuur zijn ontstaan welke door invloeden van buitenaf veroorzaakt zijn en welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren;

4. de storing of het gebrek het gevolg is van:

a. externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit e.d.;

b. van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld e.d.;

c. een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur;

d. een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software;

12.1.5.   Ingevolge artikel 7.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.


12.2.       Garantie op showroomapparatuur

12.2.1    Definitie showroomapparatuur.

Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die nog niet eerder is het vrije verkeer is gebracht, maar die door showroomgebruik niet als nieuwe apparatuur is aan te merken. De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van de Garantievoorwaarden als nieuwe apparatuur geldt.

12.2.2    Omvang garantie.

De garantie op showapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 12.1.1 tot en met 12.1.4 behoudens de navolgende aanpassingen:

12.1.2  de garantietermijn bedraagt negen maanden;

12.1.3. b géén garantie van toepassing.

 

12.3        Garantie op Occasionapparatuur

12.3.1    Definitie occasionapparatuur

Onder occasionapparatuur wordt zowel verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die al eerder in het vrije verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door welke leverancier, als apparatuur die door de leverancier gebruikt is als demonstratie- en/of leenapparatuur.
De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als occasionapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van dit garantie-artikel als showroomapparatuur geldt.

12.3.2.   Omvang garantie.

De garantie op occasion apparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 12.1.1 tot en met 12.1.4, behoudens de navolgende aanpassingen:

12.1.2. de garantietermijn bedraagt drie maanden;

12.1.3.a. de inhoudelijke dekking betreft alleen arbeidsloon;

12.1.3.b. géén garantie van toepassing.

 

12.4        Garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden buiten de garantietermijn en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn

12.4.1    Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat waarin de apparatuur zich bevindt en/of een functionele periodieke controle hiervan en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen.

12.4.2    Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken in de apparatuur, het verhelpen van genoemde gebreken en het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen van de apparatuur.

12.4.3    De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden buiten de garantietermijn en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn bedraagt drie maanden en dekt alleen eventueel te vervangen onderdelen.

12.4.4    De uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting zoals genoemd in artikel 12.1.4 van deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing.

 

12.5        Verzendingen van te repareren apparatuur

12..5.1. De verzendkosten van apparatuur die voor reparatie naar de leverancier verzonden is of verzonden wordt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.5.2    De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van apparatuur welke door de opdrachtgever ter reparatie is verzonden.

12.5.3. De leverancier is gerechtigd om verzendkosten van gerepareerde apparatuur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

 

12.6        Indien de opdrachtgever naar het oordeel van de leverancier ten onrechte een beroep doet of heeft gedaan op garantieverplichtingen van de leverancier, dan is de leverancier gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van arbeidsloon, onderdelen en materialen tegen de bij haar gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 13
TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

13.1.       In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

13.2.       Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de leverancier nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel de leverancier definitief in gebreke blijft, dan wel uit enige andere hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag, exclusief omzetbelasting.

13.3.       Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.

13.4.       De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen. Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.

13.5.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

13.6.       Leverancier is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

13.7.       Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.8.       De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade en/of claims van derden, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het niet traceerbaar zijn van door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde goederen waarbij de opdrachtgever niet adequaat heeft voorzien in de traceerbaarheid van die goederen in haar eigen bedrijf of bij haar eigen afnemers. Dit geldt eveneens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever of haar afnemers onoordeelkundig zijn gebruikt, dan wel niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn (intended use). De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

13.9.       Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan de leverancier geen beroep doen wanneer er van de zijde van de leverancier sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het in dit artikel bepaalde en de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier gelden tevens in het kader van eventuele nadeelcompensatie wegens dwaling.

13.10.    Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 14
OVERMACHT; NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN

14.1.       In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2.       Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier ingeschakelde derden.

14.3.       Indien de verhindering zes maanden of langer duurt wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geval deze overeenkomst door een niet-toerekenbare tekortkoming zijdens de leverancier, dan wel van rechtswege wordt ontbonden is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

 

Artikel 15
SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER

15.1.       Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.

15.2.       Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief BTW van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 16
GESCHILLEN

16.1.       De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2.       In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop aansluitende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze op te lossen met behulp van bemiddeling met door partijen aangewezen perso(o)n(en).

16.3.       Bemiddeling schort de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever(s) niet op.

16.4.       Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en om de bevoegde rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

 

 Mijn account
Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten Registreren